Anuradhapura

137, Main Street, Anuradhapura.
Tel 025-4926029/41