Gampaha

No. 01, Bauddhaloka Mawatha, Gampaha.
Tel 033-4670464/650