Kotahena

No. 03, St. Lucias Street, Kotahena.
Tel 011-4376198 /9